• भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 19

  भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā

  (continuação)

  Símbolos usados na análise gramatical:

  √ –  raíz verbal; ⊘ –  indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 –  1º  caso dual; 1/3 – 1º  caso plural; 2/1 – 2º  caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।

  धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ १.२३ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च

  योत्स्यमानान् 2/3m √युध् + लृट् + शानच् – os que estarão a lutar; अवेक्षे I/1, अव√ईक्ष् – eu desejo ver; अहं 1/1 अस्मद् शब्दः – eu; ये1/3m यद् शब्दः – os que; एते 1/3m, एतद् शब्दः – estes; अत्र – aqui; समागताः 1/3m, सम+आ√गम्+क्त – reunidos; धार्तराष्ट्रस्य 6/1m – do filho de Dhṛtarāṣṭra (धृतराष्ट्रस्य पुत्रः इति धार्तरष्ट्रः दुर्योधनः); दुर्बुद्धेः 6/1m – cuja forma de pensar é errada (कुत्सिना बुद्धिः यस्य सः); युद्धे 7/1n – na guerra; प्रियचिकीर्षवः 1/3m – desejosos de fazer o que é favorável (प्रियं कर्तुम् इच्छवः).

  अन्वयः

  ये एते अत्र समागताः दुर्बुद्धेः धार्तराष्ट्रस्य युद्धे प्रियचिकीर्षवः अहं योत्स्यमानान् अवेक्षे ॥

  अनुवादः

  Tradução:

  V.1.23 – Eu desejo ver estes que estão aqui reunidos prontos para lutar na guerra e desejosos de fazer o que é favorável para Duryodhana, o filho de Dhṛtarāṣṭra, cuja forma de pensar é errada.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 19

  Símbolos usados na análise gramatical:

  √ –  raíz verbal; ⊘ –  indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 –  1º  caso dual; 1/3 – 1º  caso plural; 2/1 – 2º  caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  अर्जुन उवाच ।

  सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ १.२१ ॥

  यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ।

  कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥ १.२२ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च

  अर्जुनः 1/1m – Arjuna; उवाच III/1, 2P√वच्, लिट् – disse, falou; सेनयोः 6/2f – dos dois exércitos; उभयोः 6/2f, उभ शब्द, सर्वनाम – dos dois; मध्ये 7/1n – no meio; रथं 2/1m – a carruagem; स्थापय II/1, 1P√स्था, णिजन्त, लोट् – por favor posicione; मे 6/1m अस्मद् शब्द, सर्वनाम – meu (minha); अच्युत 8/1m – ó Acyuta (Aquele que é imperecível, Senhor Kṛṣṇa); यावत् Ø – até;  एतान् 2/3m, एतद् सर्वनाम – estes; निरीक्षे III/1, निर्1A√ईक्ष्, लट्; अहं 1/1, अस्मद् शब्दम्, सर्वनाम – eu; योद्धुकामान् 2/3m विशेषणम् para एतान् – desejos de lutar (योद्धुं कामः, तन्); अवस्थितान् 2/3m विशेषणम् para एतान् – reunidos, estacionados;

  कैः 3/1m, किम् शब्द, सर्वनाम – (por) quais?; मया 3/1, अस्मद् शब्द, सर्वनाम – por mim; सह Ø – com; योद्धव्यम् 1/1n – (a guerra) deve ser lutada; अस्मिन् 7/1m इदम् शब्द, सर्वनाम – neste; रणसमुद्यमे 7/1m – no começo da guerra, no esforço que é a guerra (रणस्य समुद्यमः रणसमुद्यमः, तस्मिन्).

  अन्वयः

  अर्जुन उवच, (हे) अच्युत, उभयो सेनयोः मध्ये मे रथम् स्थापय, यावत् अहम् एतान् अवस्थितान् योद्धुकामान् निरीक्षे,

  अस्मिन् रणसमुद्यमे कैः सह मया योद्धव्यम् ॥

  अनुवादः

  Tradução:

  V.1.21 e 1.22 – Arjuna disse: Ó Acyuta (Senhor Kṛṣṇa, aquele que é imperecível), por favor posicione a minha carruagem entre os dois exércitos até eu (poder) ver estes (guerreiros aqui) reunidos e desejosos de lutar, e (para poder ver) com quem terei que lutar neste começo da guerra.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 18

  Símbolos usados na análise gramatical:

  √ –  raíz verbal; ⊘ –  indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 –  1º  caso dual; 1/3 – 1º  caso plural; 2/1 – 2º  caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः ।

  प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ १.२० ॥

  हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च

  अथ Ø – então, depois; व्यवस्थितान् 2/3m, वि-अव-1P√स्था + क्त – em formação (prontos para lutar) (adjetivo de धार्तराष्ट्रान्); दृष्ट्वा Ø √दृ + क्त्वा – tendo visto, avistando, vendo; धार्तराष्ट्रान् 2/3m – os filhos de Dhṛtarāṣṭra (धृतराष्ट्रस्य पुत्रान्); कपिध्वजः 1/1m – aquele que tem Hanumān na bandeira (कपिः हनुमान् ध्वजे यस्य अर्जुनस्य सः आर्जुनः); प्रवृत्ते 7/1m प्र1A√वृत्+क्त – no começo, na iminência do começo (adjetivo para शस्त्रसम्पते, सति सप्तमि); शस्त्रसम्पाते 7/1m – no encontro, na colisão das armas; धनुः 2/1n – o arco; उद्यम्य Ø उत् 1P√यम् + ल्यप् – tendo pegado; पाण्डवः 1/1m – o filho de Pāṇḍu (Arjuna); हृषीकेशं 2/1m – Hṛṣīkeśa (Senhor Kṛṣṇa) (o mestre dos órgãos dos sentidos, हृषीकानां इन्द्रियाणां ईषः हृषीकेशः); तदा Ø – depois; वाक्यम् 2/1n – discurso, frase, palavras; इदम् 2/1n सर्वनाम् इदं शब्दः) – este; आह III/1, 2P√ब्रू, लट्, forma opcional para ब्रवीति; – diz (disse); महीपते 8/1m – ó senhor da terra, ó governante da terra (Dhṛtarāṣṭra).

  अन्वयः

  हे महीपते, अथ प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते कपिध्वजः पाण्डवः व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा धनुः उद्यम्य तदा हृषीकेशं इदं वाक्यम् आह ॥

  अनुवादः

  Tradução:

  V.1.20 e 1.21 – Ó senhor (governante) da terra (Dhṛtarāṣṭra), então, na iminência do começo do desferir das armas, o filho de Pāṇḍu (Arjuna), aquele que tem Hanumān na sua bandeira, tendo visto os filhos de Dhṛtarāṣṭra em formação (e prontos para lutar), depois de ter pegado no seu arco, disse a Hṛṣīkeśa (Senhor Kṛṣṇa, mestre dos órgãos dos sentidos), as seguintes palavras.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 17

  Símbolos usados na análise gramatical:

  √ –  raíz verbal; ⊘ –  indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 –  1º  caso dual; 1/3 – 1º  caso plural; 2/1 – 2º  caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।

  नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥ १.१९ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च

  सः 1/1m (सर्वनाम तत् शब्दः) – aquele; घोषः1/1m – barulho, som; धार्तराष्ट्राणां 6/3 –  dos filhos de Dhṛtarāṣṭra (धर्थराष्ट्राणां अपत्यं इति धार्तराष्ट्रः, तेषां धार्तराष्ट्राणाम्); व्यदारयत् III/1 वि1P√दॄ, णिजन्त, लङ् लकार, कर्तरि;  नभः 2/1n (नभस् शब्दः) – o céu;  च Ø – e;  पृथिवीं 2/1f – a terra; च Ø e – एव Ø – de facto; तुमुलः 1/1m – estrondoso (adjetivo para som); व्यनुनादयन् 1/1m वि-अनु-10P√नद् शत्रान्तः – ecoando, ressoando alto.

  अन्वयः

  स तुमुलः घोषो नभः च पृथिवीं च एव व्यनुनादयन्, धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।

  अनुवादः

  V.1.19 – Aquele som estrondoso, ressoando alto, de facto, no céu e na terra, despedaçou os corações dos filhos de Dhṛtarāṣṭra.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 15

  Símbolos usados na análise gramatical:

  √ –  raíz verbal; ⊘ –  indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 –  1º  caso dual; 1/3 – 1º  caso plural; 2/1 – 2º  caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।

  नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १.१६ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्

  अनन्तविजयं 2/1m – a concha chamada Anantavijaya, Infinitas Vitórias); राजा 1/1m – o rei (Yudhiṣṭhira); कुन्तीपुत्रः 1/1m – o filho de Kuntī (कुन्त्याः पुत्रः इति कुन्तीपुत्रः); युधिष्ठिरः 1/1m – (Yudhiṣṭhira); नकुलः 1/1m – Nakula; सहदेवः 1/1m – Sahadeva; च Ø – e; सुघोषमणिपुष्पकौ 2/2m– as conchas chamadas Sughoṣa, a que tem um som alto, e Maṇipuṣpaka, a que tem flores e joias, (सुघोषः च मणिपुष्पकः च इति सुघोषमणिपुष्पकौ).

  अन्वयः

  राजा कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिरः अनन्तविजयं (दध्मौ) नकुलः सहदेवः च सुघोषमणिपुष्पकौ (दध्मतुः) ॥ १.१६ ॥

  अनुवादः

  V.1.16 – O rei Yudhiṣṭhira, filho de Kuntī (soprou a sua concha chamada) Anantavijaya, Nakula e Sahadeva (sopraram as suas duas conchas chamadas) Sughoṣa e Maṇipuṣpaka (respetivamente).

  Paulo Vieira

  Julho 2022

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 14

  (continuação)

  Símbolos usados na análise gramatical:

  √ –  raíz verbal; ⊘ –  indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 –  1º  caso dual; 1/3 – 1º  caso plural; 2/1 – 2º  caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।

  माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥ १.१४ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्

  ततः Ø – depois (तद् शब्दः + तसिल् प्रत्ययः); श्वेतैः 3/3m – por brancos (विशेषण, adjetivo para cavalos); हयैः 3/3m – por cavalos (विशेष्य, substantivo); युक्ते 7/1m (विशेषण, adjetivo para carruagem) – na (carruagem) puxada; महति 7/1m (विशेषण, adjetivo para carruagem) – na grande; स्यन्दने 7/1m (विशेष्य, substantivo) – na carruagem; स्थितौ 1/2m (विशेषण, adjetivo para Mādhava e Pāṇḍava), permanecendo; माधवः 1/1m – Mādhava (Senhor Kṛṣṇa), (मा लक्ष्मी माया, तस्याः धावः माधवः);पाण्डवः 1/1m – Pāṇḍava (Arjuna) (पाण्डोः पुत्रः पाण्डवः); च Ø – e; एव Ø – de facto; दिव्यौ 2/2m – as duas extraordinárias (विशेषण, adjetivo para as duas conchas); शङ्खौ 2/2m – as duas conchas; प्रदध्मतुः III/2 लिट् लकार, कर्तरि प्रयोग, 1P√ध्मा) – os dois sopraram.

  अन्वयः

  ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥

  अनुवादः

  V.1.14 – Depois, o Mādhava (Senhor Kṛṣṇa) e o Pāṇḍava (Arjuna), permanecendo numa magnífica carruagem puxada por cavalos brancos, sopraram, de facto, as suas extraordinárias conchas.

  Professor Paulo Vieira

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 12

  (continuação)

  Símbolos usados na análise gramatical:

  √ –  raíz verbal; ⊘ –  indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 –  1º  caso dual; 1/3 – 1º  caso plural; 2/1 – 2º  caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  तस्य सञ्जनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।

  सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १.१२ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्

  तस्य 6/1m (सर्वनाम तद्-शब्दः) – dele, a sua; सञ्जनयन् 1/1m (सम्4√जन्+णिच्+शतृ) (विशेषण, adjetivo para o avô (Bhīṣma) – causando, produzindo;  हर्षम् 2/1m – alegria, exaltação; कुरुवृद्धः 1/1m – o mais venho dos Kurus; पितामहः 1/1 – o avô (Bhīṣma); सिंहनादं 2/1m – (como) o rugido de leão (सिंहस्य नादः इव नादः इति सिंहनादः, तम्) ; विनद्य Ø (वि1√नद्+ल्यप्) – tendo soado; उच्चैः Ø (adverbio) – alto; शङ्खं 2/1m – a concha; दध्मौ III/1, (1P√ध्मा, लिट् लकार) – soprou; प्रतापवान् 1/1m, (प्र1P√तप्+मतुप् (वतुप्)) (विशेषण, adjetivo para o avô (Bhīṣma) – majestoso, aquele que tem esplendor (प्रतापः यस्य अस्ति इति प्रतापवान्).

  अन्वयः

  तस्य (दुर्योधनस्य) हर्षं सञ्जनयन् कुरुवृद्धः प्रतापवान् पितामहः (भीष्मः) सिंहनादं उच्चैः विनद्य शङ्खं दध्मौ ॥

  अनुवादः

  V.1.12 – O majestoso avô Bhīṣma, o mais velho dos Kauravas, tendo soado alto (um som) como um rugido de leão, soprou a sua concha, causando-lhe alegria (a Duryodhana).

  Paulo Vieira

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम्

  Análise gramatical da Bhagavadgītā -11

  Símbolos usados na análise gramatical:

  √ –  raíz verbal; ⊘ –  indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 –  1º  caso dual; 1/3 – 1º  caso plural; 2/1 – 2º  caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।

  पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १.१० ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च

  अपर्याप्तं 1/1n – impossível de ganhar, inconquistável (न पर्याप्तम् अपर्याप्तम्, परि5P√आप् + क्त); तत् 1/1n (तद् शब्दः) – aquele (este); अस्माकं 6/3 (अस्मद् शब्दः) – nosso; बलं 1/1n – exército (a palavra बलम् também significa força, capacidade; por extensão também significa força bélica; भीष्माभिरक्षितम् 1/1n (विशेषण – adjetivo para exército) – protegido por Bhīṣma (भीष्मेण अभिरक्षितम् इति भीष्माभिरक्षितम्, अभि1P√रक्ष् + इट् + क्त); पर्याप्तं 1/1n – está ganho, conquistável; तु ⊘ – contudo; इदम् 1/1n (इदं शब्दः) – este; एतेषां 6/3m (एतद् शब्दः) – deles;  बलं 1/1n – exército; भीमाभिरक्षितम् 1/1n (विशेषण – adjetivo para exército) – protegido por Bhīma (भीमेन अभिरक्षितम् इति भीमाभिरक्षितम्).

  अन्वयः

  भीष्माभिरक्षितं तद् अस्काकं बलम् अपर्याप्तं (भवति), भीमाभिरक्षितम् इदं तु एतेषां बलं पर्याप्तं (भवति) ॥ १.१० ॥

  अनुवादः

  V.1.10 – Este nosso exército protegido por Bhīṣma é inconquistável, mas o exército deles, protegido por Bhīma, é conquistável.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā -10

  Símbolos usados na análise gramatical:

  √ –  raíz verbal; ⊘ –  indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 –  1º  caso dual; 1/3 – 1º  caso plural; 2/1 – 2º  caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।

  नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ १.९ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च

  अन्ये 1/3m (अन्यत् शब्दः) – outros; च ⊘ – e; बहवः 1/3m (विशेषण, adjetivo, para guerreiros) – muitos; शूराः 1/3m – guerreiros, heróis; मदर्थे 7/1m – por minha causa, (मम अर्थः मदर्थः); त्यक्तजीविताः 1/3m (विशेषण, adjetivo, para guerreiros) – que abdicaram das suas vidas, (determinados) a abdicar das suas vidas, (त्यक्तानि जीवितानि येषां ते इति त्यक्तजीविताः); नानाशस्त्रप्रहरणाः 1/3m (विशेषण, adjetivo, para guerreiros) – munidos com várias e diferentes arma,s (de punho e de arremesso), (नाना शस्त्राणि प्रहरणानि येषां ते नानाशस्त्रप्रहरणाः); सर्वे 1/3m (सर्व शब्दः) (विशेषण, adjetivo, para guerreiros) – todos; युद्धविशारदाः 1/3 m(विशेषण, adjetivo, para guerreiros) – especialistas em guerra (युद्धे विशारदाः इति युद्धविशारदाः).

  अन्वयः

  अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः सर्वे नानाशस्त्रप्रहरणाः युद्धविशारदाः (भवन्ति) ॥

  अनुवादः

  V.1.9 – E muitos outros guerreiros (determinados) a abdicar das suas vidas por minha causa, todos especialistas em guerra e munidos com diferentes armas de punho e de arremesso.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā -9

  Símbolos usados na análise gramatical:
  √ – raíz verbal; ⊘ – indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 – 1º caso dual; 1/3 – 1º caso plural; 2/1 – 2º caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः ।
  अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः ॥ १.८ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च –
  भवान् 1/1m (भवत् शब्दः सर्वनाम) – o respeitável senhor (você) / sua excelência (Droṇa ācārya); भीष्मः 1/1m – Bhīṣma, o terrível; o tio-avô dos Kauravas (Pāṇḍavas e Dhārtarāṣṭras); च ⊘ – e; कर्णः 1/1m – Karṇa, o filho mais velho de Kuntī e irmão dos Pāṇḍavas); च ⊘ – e; कृपः 1/1m – Kṛpa, um dos professores de arco e flecha dos Pāṇḍavas; च ⊘ – e; समितिञ्जयः 1/1 m, adjetivo de Kṛpa – o vitorioso em batalha (समितिं जयति इति समितिंजयः); अश्वत्थामा 1/1m – Aśvatthāman, o filho de Droṇa ācārya; विकर्णः 1/1m – Vikarṇa, um dos irmãos de Duryodhana; च ⊘ – e; सौमदत्तिः 1/1m – (Bhūriśravas, o filho de Somadatta), um dos comandantes do exército de Duryodhana; जयद्रथः 1/1m – Jayadratha, esposo da única irmã de Duryodhana.

  अन्वयः
  भवान् च भीष्मः च कर्णः च समितिञ्जयः कृपः च अश्वत्थामा च विकर्णः च सौमदत्तिः च जयद्रथः च (इति मम सैन्यस्य नायकाः भवन्ति) ॥

  अनुवादः
  V.1.8 – O respeitável senhor, Bhīṣma, Karṇa, Kṛpa, o vitorioso em batalha, Aśvatthāman, Vikarṇa, o filho de Somadatta e Jayadratha.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 8

  Símbolos usados na análise gramatical:
  √ – raíz verbal; ⊘ – indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 – 1º caso dual; 1/3 – 1º caso plural; 2/1 – 2º caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।
  नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ १.७ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च –
  अस्माकं 6/3 अस्मद् शाब्दः – os nossos;तु ⊘ – mas, contudo; विशिष्टाः 1/3m (वि√शिष् क्त) – especiais, eminentes ; ये 1/3f – os que; तान् 2/3m तत् शब्दः – eles; निबोध II/1 लोट् (नि√बुध्) – que saibas, que fiques a conhecer, conhece; द्विजोत्तम 8/1m – ó excelente entre os nascidos duas vezes (brāhmaṇas), [द्विः जायते इति द्विजः, द्विजेषु द्विजानां वा उत्तमः द्विजोत्तमः]; नायकाः 1/3m – os líderes, os comandantes [नयति इति नायकः, √नी ण्वुल्]; मम 6/1 अस्मद् शब्दः – meu; सैन्यस्य 6/1m – do exército; संज्ञार्थं ⊘ – para conhecer, para informar, para o conhecimento [संज्ञाय]; तान् 2/3m तत् शब्दः – eles; ब्रवीमि I/1 2√ब्रु – eu falo, eu menciono; ते 4/1 युष्मद् शब्दः – a si.

  अन्वयः
  हे द्विजोत्तम, अस्माकं तु ये विशिष्टाः मम सैन्यस्य नायकाः तान् निबोध, ते संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ॥

  अनुवादः
  V.1.7 – Ó excelente entre os nascidos duas vezes (brāhmaṇas), contudo saiba aqueles que são especiais do nosso lado, os comandantes do meu exército; para o informar eu menciono-os a si.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 7

  Símbolos usados na análise gramatical:√ – raíz verbal; ⊘ – indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 – 1º caso dual; 1/3 – 1º caso plural; 2/1 – 2º caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ १.६ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च –

  युधामन्युः 1/1m – Yudhāmanyu, um grande guerreiro e guarda-costas de Arjuna durante a Batalha; च ⊘ – e; विक्रान्तः 1/1m – heroico (adjetivo de Yudhāmanyu); उत्तमौजाः – Uttamaujas, um grande guerreio que também foi guarda-costas de Arjuna durante a Batalha; च ⊘ – e; वीर्यवान् 1/1m – corajoso (adjetivo de Uttamaujas), वीर्यं यस्य अस्ति इति वीर्यवान्, aquele que tem coragem, vigor é corajoso, vigoroso; सौभद्रः 1/1m – Saubhadra é o filho de Subhadrā e Arjuna, cujo nome é Abhimanyu; foi morto durante a batalha; द्रौपदेयाः 1/3m – os filhos de Draupadī, द्रौपदेयाः अपत्यम् द्रौपदेयः, o descendente de Draupadī é chamado de Draupadeya; च ⊘ – e; सर्वे 1/3m – todos; एव ⊘ – de veras, de facto, na realidade; महारथाः 1/3m – Mahārathās – grandes guerreiros.


  अन्वयः (अत्र युधि शूराः महेष्वासः) विक्रान्तः युधामन्युः च वीर्यवान् उत्तमौजाः च ।सौभद्रो द्रौपदेयाः च सरवे एव महारथाः ॥ १.६ ॥


  अनुवादःV.1.5 – (Aqui estão heróis, exímios arqueiros como) o heroico Yudhāmanyu, o corajoso Uttamaujas, Saubhadra (Abhimanyu, o filho de Subhadrā e Arjuna), e os filhos de Draupadī, deveras todos guerreiros grandiosos.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 6

  Símbolos usados na análise gramatical:√ – raíz verbal; ⊘ – indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 – 1º caso dual; 1/3 – 1º caso plural; 2/1 – 2º caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ १.५ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्चधृष्टकेतुः 1/1m – Dhṛṣṭaketu, um general do exército dos Pāṇḍava; चेकितानः 1/1m – Cekitānaḥ, famoso guerreiro dos Pāṇḍavas; काशिराजः 1/1m – o rei de Kāśī (काश्याः राजा इति काशिराजः); च ⊘ – e; वीर्यवान् 1/1m (adjetivo para o rei de Kāśī) – corajoso, poderoso (वीर्यं यस्य अस्ति इति वीर्यवान्); पुरुजित् 1/1m – Purujit, famoso guerreiro dos Pāṇḍavas; कुन्तिभोजः 1/1m – Kuntibhoja, o pai adotivo de Kuntī; च ⊘ – e; शैब्यः 1/1m – Śaibya, o rei de Sibi, cujo nome é Govāsa, o sogro de Yudhiṣṭhira; च ⊘ – e; नरपुङ्गवः 1/1m (adjetivo para Śaibya) – o melhor entre os homens (नरेषु पुङ्गवः वृषभः इव शूरत्वात् इति नरपुङ्गवः, aquele que é como um touro entre os homens devido à sua bravura).
  अन्वयः (अत्र युधि शूराः महेष्वासः) धृष्टकेतु चेकितानः वीर्यवान् काशिराजः च । पुरुजित् कुन्तिभोजः च नरपुङ्गवः शैब्यः च ॥
  अनुवादःV.1.5 – (Aqui estão heróis, exímios arqueiros como), Dhṛṣṭaketu, Cekitāna, o corajoso rei de Kāśī, Purujit, Kuntibhoja e Śaibya, o melhor entre os homens.