• भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 15

  Símbolos usados na análise gramatical:

  √ –  raíz verbal; ⊘ –  indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 –  1º  caso dual; 1/3 – 1º  caso plural; 2/1 – 2º  caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।

  नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १.१६ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्

  अनन्तविजयं 2/1m – a concha chamada Anantavijaya, Infinitas Vitórias); राजा 1/1m – o rei (Yudhiṣṭhira); कुन्तीपुत्रः 1/1m – o filho de Kuntī (कुन्त्याः पुत्रः इति कुन्तीपुत्रः); युधिष्ठिरः 1/1m – (Yudhiṣṭhira); नकुलः 1/1m – Nakula; सहदेवः 1/1m – Sahadeva; च Ø – e; सुघोषमणिपुष्पकौ 2/2m– as conchas chamadas Sughoṣa, a que tem um som alto, e Maṇipuṣpaka, a que tem flores e joias, (सुघोषः च मणिपुष्पकः च इति सुघोषमणिपुष्पकौ).

  अन्वयः

  राजा कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिरः अनन्तविजयं (दध्मौ) नकुलः सहदेवः च सुघोषमणिपुष्पकौ (दध्मतुः) ॥ १.१६ ॥

  अनुवादः

  V.1.16 – O rei Yudhiṣṭhira, filho de Kuntī (soprou a sua concha chamada) Anantavijaya, Nakula e Sahadeva (sopraram as suas duas conchas chamadas) Sughoṣa e Maṇipuṣpaka (respetivamente).

  Paulo Vieira

  Julho 2022

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 14

  (continuação)

  Símbolos usados na análise gramatical:

  √ –  raíz verbal; ⊘ –  indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 –  1º  caso dual; 1/3 – 1º  caso plural; 2/1 – 2º  caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।

  माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥ १.१४ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्

  ततः Ø – depois (तद् शब्दः + तसिल् प्रत्ययः); श्वेतैः 3/3m – por brancos (विशेषण, adjetivo para cavalos); हयैः 3/3m – por cavalos (विशेष्य, substantivo); युक्ते 7/1m (विशेषण, adjetivo para carruagem) – na (carruagem) puxada; महति 7/1m (विशेषण, adjetivo para carruagem) – na grande; स्यन्दने 7/1m (विशेष्य, substantivo) – na carruagem; स्थितौ 1/2m (विशेषण, adjetivo para Mādhava e Pāṇḍava), permanecendo; माधवः 1/1m – Mādhava (Senhor Kṛṣṇa), (मा लक्ष्मी माया, तस्याः धावः माधवः);पाण्डवः 1/1m – Pāṇḍava (Arjuna) (पाण्डोः पुत्रः पाण्डवः); च Ø – e; एव Ø – de facto; दिव्यौ 2/2m – as duas extraordinárias (विशेषण, adjetivo para as duas conchas); शङ्खौ 2/2m – as duas conchas; प्रदध्मतुः III/2 लिट् लकार, कर्तरि प्रयोग, 1P√ध्मा) – os dois sopraram.

  अन्वयः

  ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥

  अनुवादः

  V.1.14 – Depois, o Mādhava (Senhor Kṛṣṇa) e o Pāṇḍava (Arjuna), permanecendo numa magnífica carruagem puxada por cavalos brancos, sopraram, de facto, as suas extraordinárias conchas.

  Professor Paulo Vieira

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 12

  (continuação)

  Símbolos usados na análise gramatical:

  √ –  raíz verbal; ⊘ –  indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 –  1º  caso dual; 1/3 – 1º  caso plural; 2/1 – 2º  caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  तस्य सञ्जनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।

  सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १.१२ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्

  तस्य 6/1m (सर्वनाम तद्-शब्दः) – dele, a sua; सञ्जनयन् 1/1m (सम्4√जन्+णिच्+शतृ) (विशेषण, adjetivo para o avô (Bhīṣma) – causando, produzindo;  हर्षम् 2/1m – alegria, exaltação; कुरुवृद्धः 1/1m – o mais venho dos Kurus; पितामहः 1/1 – o avô (Bhīṣma); सिंहनादं 2/1m – (como) o rugido de leão (सिंहस्य नादः इव नादः इति सिंहनादः, तम्) ; विनद्य Ø (वि1√नद्+ल्यप्) – tendo soado; उच्चैः Ø (adverbio) – alto; शङ्खं 2/1m – a concha; दध्मौ III/1, (1P√ध्मा, लिट् लकार) – soprou; प्रतापवान् 1/1m, (प्र1P√तप्+मतुप् (वतुप्)) (विशेषण, adjetivo para o avô (Bhīṣma) – majestoso, aquele que tem esplendor (प्रतापः यस्य अस्ति इति प्रतापवान्).

  अन्वयः

  तस्य (दुर्योधनस्य) हर्षं सञ्जनयन् कुरुवृद्धः प्रतापवान् पितामहः (भीष्मः) सिंहनादं उच्चैः विनद्य शङ्खं दध्मौ ॥

  अनुवादः

  V.1.12 – O majestoso avô Bhīṣma, o mais velho dos Kauravas, tendo soado alto (um som) como um rugido de leão, soprou a sua concha, causando-lhe alegria (a Duryodhana).

  Paulo Vieira

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम्

  Análise gramatical da Bhagavadgītā -11

  Símbolos usados na análise gramatical:

  √ –  raíz verbal; ⊘ –  indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 –  1º  caso dual; 1/3 – 1º  caso plural; 2/1 – 2º  caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।

  पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १.१० ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च

  अपर्याप्तं 1/1n – impossível de ganhar, inconquistável (न पर्याप्तम् अपर्याप्तम्, परि5P√आप् + क्त); तत् 1/1n (तद् शब्दः) – aquele (este); अस्माकं 6/3 (अस्मद् शब्दः) – nosso; बलं 1/1n – exército (a palavra बलम् também significa força, capacidade; por extensão também significa força bélica; भीष्माभिरक्षितम् 1/1n (विशेषण – adjetivo para exército) – protegido por Bhīṣma (भीष्मेण अभिरक्षितम् इति भीष्माभिरक्षितम्, अभि1P√रक्ष् + इट् + क्त); पर्याप्तं 1/1n – está ganho, conquistável; तु ⊘ – contudo; इदम् 1/1n (इदं शब्दः) – este; एतेषां 6/3m (एतद् शब्दः) – deles;  बलं 1/1n – exército; भीमाभिरक्षितम् 1/1n (विशेषण – adjetivo para exército) – protegido por Bhīma (भीमेन अभिरक्षितम् इति भीमाभिरक्षितम्).

  अन्वयः

  भीष्माभिरक्षितं तद् अस्काकं बलम् अपर्याप्तं (भवति), भीमाभिरक्षितम् इदं तु एतेषां बलं पर्याप्तं (भवति) ॥ १.१० ॥

  अनुवादः

  V.1.10 – Este nosso exército protegido por Bhīṣma é inconquistável, mas o exército deles, protegido por Bhīma, é conquistável.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā -10

  Símbolos usados na análise gramatical:

  √ –  raíz verbal; ⊘ –  indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 –  1º  caso dual; 1/3 – 1º  caso plural; 2/1 – 2º  caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः ।

  नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ १.९ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च

  अन्ये 1/3m (अन्यत् शब्दः) – outros; च ⊘ – e; बहवः 1/3m (विशेषण, adjetivo, para guerreiros) – muitos; शूराः 1/3m – guerreiros, heróis; मदर्थे 7/1m – por minha causa, (मम अर्थः मदर्थः); त्यक्तजीविताः 1/3m (विशेषण, adjetivo, para guerreiros) – que abdicaram das suas vidas, (determinados) a abdicar das suas vidas, (त्यक्तानि जीवितानि येषां ते इति त्यक्तजीविताः); नानाशस्त्रप्रहरणाः 1/3m (विशेषण, adjetivo, para guerreiros) – munidos com várias e diferentes arma,s (de punho e de arremesso), (नाना शस्त्राणि प्रहरणानि येषां ते नानाशस्त्रप्रहरणाः); सर्वे 1/3m (सर्व शब्दः) (विशेषण, adjetivo, para guerreiros) – todos; युद्धविशारदाः 1/3 m(विशेषण, adjetivo, para guerreiros) – especialistas em guerra (युद्धे विशारदाः इति युद्धविशारदाः).

  अन्वयः

  अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः सर्वे नानाशस्त्रप्रहरणाः युद्धविशारदाः (भवन्ति) ॥

  अनुवादः

  V.1.9 – E muitos outros guerreiros (determinados) a abdicar das suas vidas por minha causa, todos especialistas em guerra e munidos com diferentes armas de punho e de arremesso.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā -9

  Símbolos usados na análise gramatical:
  √ – raíz verbal; ⊘ – indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 – 1º caso dual; 1/3 – 1º caso plural; 2/1 – 2º caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः ।
  अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः ॥ १.८ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च –
  भवान् 1/1m (भवत् शब्दः सर्वनाम) – o respeitável senhor (você) / sua excelência (Droṇa ācārya); भीष्मः 1/1m – Bhīṣma, o terrível; o tio-avô dos Kauravas (Pāṇḍavas e Dhārtarāṣṭras); च ⊘ – e; कर्णः 1/1m – Karṇa, o filho mais velho de Kuntī e irmão dos Pāṇḍavas); च ⊘ – e; कृपः 1/1m – Kṛpa, um dos professores de arco e flecha dos Pāṇḍavas; च ⊘ – e; समितिञ्जयः 1/1 m, adjetivo de Kṛpa – o vitorioso em batalha (समितिं जयति इति समितिंजयः); अश्वत्थामा 1/1m – Aśvatthāman, o filho de Droṇa ācārya; विकर्णः 1/1m – Vikarṇa, um dos irmãos de Duryodhana; च ⊘ – e; सौमदत्तिः 1/1m – (Bhūriśravas, o filho de Somadatta), um dos comandantes do exército de Duryodhana; जयद्रथः 1/1m – Jayadratha, esposo da única irmã de Duryodhana.

  अन्वयः
  भवान् च भीष्मः च कर्णः च समितिञ्जयः कृपः च अश्वत्थामा च विकर्णः च सौमदत्तिः च जयद्रथः च (इति मम सैन्यस्य नायकाः भवन्ति) ॥

  अनुवादः
  V.1.8 – O respeitável senhor, Bhīṣma, Karṇa, Kṛpa, o vitorioso em batalha, Aśvatthāman, Vikarṇa, o filho de Somadatta e Jayadratha.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 8

  Símbolos usados na análise gramatical:
  √ – raíz verbal; ⊘ – indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 – 1º caso dual; 1/3 – 1º caso plural; 2/1 – 2º caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।
  नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ १.७ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च –
  अस्माकं 6/3 अस्मद् शाब्दः – os nossos;तु ⊘ – mas, contudo; विशिष्टाः 1/3m (वि√शिष् क्त) – especiais, eminentes ; ये 1/3f – os que; तान् 2/3m तत् शब्दः – eles; निबोध II/1 लोट् (नि√बुध्) – que saibas, que fiques a conhecer, conhece; द्विजोत्तम 8/1m – ó excelente entre os nascidos duas vezes (brāhmaṇas), [द्विः जायते इति द्विजः, द्विजेषु द्विजानां वा उत्तमः द्विजोत्तमः]; नायकाः 1/3m – os líderes, os comandantes [नयति इति नायकः, √नी ण्वुल्]; मम 6/1 अस्मद् शब्दः – meu; सैन्यस्य 6/1m – do exército; संज्ञार्थं ⊘ – para conhecer, para informar, para o conhecimento [संज्ञाय]; तान् 2/3m तत् शब्दः – eles; ब्रवीमि I/1 2√ब्रु – eu falo, eu menciono; ते 4/1 युष्मद् शब्दः – a si.

  अन्वयः
  हे द्विजोत्तम, अस्माकं तु ये विशिष्टाः मम सैन्यस्य नायकाः तान् निबोध, ते संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ॥

  अनुवादः
  V.1.7 – Ó excelente entre os nascidos duas vezes (brāhmaṇas), contudo saiba aqueles que são especiais do nosso lado, os comandantes do meu exército; para o informar eu menciono-os a si.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 7

  Símbolos usados na análise gramatical:√ – raíz verbal; ⊘ – indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 – 1º caso dual; 1/3 – 1º caso plural; 2/1 – 2º caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ १.६ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च –

  युधामन्युः 1/1m – Yudhāmanyu, um grande guerreiro e guarda-costas de Arjuna durante a Batalha; च ⊘ – e; विक्रान्तः 1/1m – heroico (adjetivo de Yudhāmanyu); उत्तमौजाः – Uttamaujas, um grande guerreio que também foi guarda-costas de Arjuna durante a Batalha; च ⊘ – e; वीर्यवान् 1/1m – corajoso (adjetivo de Uttamaujas), वीर्यं यस्य अस्ति इति वीर्यवान्, aquele que tem coragem, vigor é corajoso, vigoroso; सौभद्रः 1/1m – Saubhadra é o filho de Subhadrā e Arjuna, cujo nome é Abhimanyu; foi morto durante a batalha; द्रौपदेयाः 1/3m – os filhos de Draupadī, द्रौपदेयाः अपत्यम् द्रौपदेयः, o descendente de Draupadī é chamado de Draupadeya; च ⊘ – e; सर्वे 1/3m – todos; एव ⊘ – de veras, de facto, na realidade; महारथाः 1/3m – Mahārathās – grandes guerreiros.


  अन्वयः (अत्र युधि शूराः महेष्वासः) विक्रान्तः युधामन्युः च वीर्यवान् उत्तमौजाः च ।सौभद्रो द्रौपदेयाः च सरवे एव महारथाः ॥ १.६ ॥


  अनुवादःV.1.5 – (Aqui estão heróis, exímios arqueiros como) o heroico Yudhāmanyu, o corajoso Uttamaujas, Saubhadra (Abhimanyu, o filho de Subhadrā e Arjuna), e os filhos de Draupadī, deveras todos guerreiros grandiosos.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 6

  Símbolos usados na análise gramatical:√ – raíz verbal; ⊘ – indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 – 1º caso dual; 1/3 – 1º caso plural; 2/1 – 2º caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ १.५ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्चधृष्टकेतुः 1/1m – Dhṛṣṭaketu, um general do exército dos Pāṇḍava; चेकितानः 1/1m – Cekitānaḥ, famoso guerreiro dos Pāṇḍavas; काशिराजः 1/1m – o rei de Kāśī (काश्याः राजा इति काशिराजः); च ⊘ – e; वीर्यवान् 1/1m (adjetivo para o rei de Kāśī) – corajoso, poderoso (वीर्यं यस्य अस्ति इति वीर्यवान्); पुरुजित् 1/1m – Purujit, famoso guerreiro dos Pāṇḍavas; कुन्तिभोजः 1/1m – Kuntibhoja, o pai adotivo de Kuntī; च ⊘ – e; शैब्यः 1/1m – Śaibya, o rei de Sibi, cujo nome é Govāsa, o sogro de Yudhiṣṭhira; च ⊘ – e; नरपुङ्गवः 1/1m (adjetivo para Śaibya) – o melhor entre os homens (नरेषु पुङ्गवः वृषभः इव शूरत्वात् इति नरपुङ्गवः, aquele que é como um touro entre os homens devido à sua bravura).
  अन्वयः (अत्र युधि शूराः महेष्वासः) धृष्टकेतु चेकितानः वीर्यवान् काशिराजः च । पुरुजित् कुन्तिभोजः च नरपुङ्गवः शैब्यः च ॥
  अनुवादःV.1.5 – (Aqui estão heróis, exímios arqueiros como), Dhṛṣṭaketu, Cekitāna, o corajoso rei de Kāśī, Purujit, Kuntibhoja e Śaibya, o melhor entre os homens.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā – 4

  Símbolos usados na análise gramatical:
  √ – raíz verbal; ⊘ – indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 – 1º caso dual; 1/3 – 1º caso plural; 2/1 – 2º caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ।
  व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ १.३ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च –
  पश्य – II/1 लोट् (1P√दृश्) – por favor veja, que possas ver
  एताम् – 2/1f (एतद् शब्दः, सर्वनाम) – esta (este)
  पाण्डुपुत्राणाम् – 6/3m – dos filhos de Pāṇḍū (पाण्डोः पुत्रः पाण्डुपुत्रः, तेषां पाण्डुपुत्राणाम्)
  आचार्य – 8/1m – ó professor
  महतीम् – 2/1f – enorme, grande (adjetivo para चमूम्)
  चमूम् – 2/1f – exército
  व्यूढां – 2/1f (वि√वह् + क्त) – organizado em formação de combate (adjetivo para चमूम्)
  द्रुपद-पुत्रेण – 3/1m – pelo filho de Drupada (द्रुपदस्य पुत्रः द्रुपदपुत्रः, तेन द्रुपदपुत्रेण)
  तव – 6/1 (युष्मद् शब्दः, सर्वनाम) – seu, vosso
  शिष्येण – 3/1m – pelo discípulo, pelo aluno
  धीमता – 3/1m – inteligente (धीः प्रज्ञा अस्ति यस्य इति धीमान्, तेन धीमता)

  अन्वयः
  हे आचार्य, तव धीमता शिष्येण द्रुपदपुत्रेण व्युढाम् पाण्डुपुत्राणां महतीं चमूं पश्य ॥

  अनुवादः
  V.1.3 – Ó professor, por favor veja este vasto exército organizado em formação de combate pelo filho de Drupada (Dhṛṣṭadyumna), seu brilhante discípulo.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā -3

  Símbolos usados na análise gramatical:
  √ – raíz verbal; ⊘ – indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 – 1º caso dual; 1/3 – 1º caso plural; 2/1 – 2º caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  सञ्जय उवाच ।
  दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।
  आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ १.२ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च –
  दृष्ट्वा ⊘ 1P√दृश् + क्त्वा) – tendo visto, vendo
  तु ⊘ – então, contudo, mas, porém
  पाण्डवानीकं 2/1m – o exercito dos Pāṇḍavas (पाण्डवानां अनीकः पाण्डवानीकः, तम्)
  व्यूढम् 2/1m (वि√वह् + क्त) – disposto em formação de combate (pronto para combater)
  दुर्योधनः 1/1 m – Duryodhana
  तदा ⊘ – nessa altura.
  आचार्यम् – 2/1m – do professor
  उपसङ्गम्य ⊘ (उप√गम्+ ल्यप्) – tendo-se aproximado, aproximando-se
  राजा 1/1m – o rei (Duryodhana)
  वचनम् 2/1n – as palavras, o discurso.

  अन्वयः
  सञ्जय उवाच । राजा दुर्योधनः तु व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा तदा आचार्यम् उपसङ्गम्य वचनम् अब्रवीत् ॥ १.२ ॥

  अनुवादः
  V.1.2 – Sañjaya disse: Então, tendo visto o exército dos Pāṇḍavas disposto em formação de combate, nessa altura, tendo-se aproximado do seu professor (Droṇa), o Rei Duryodhana disse (estas) palavras.

 • भगवद्गितायाः व्याकरणम् – Análise gramatical da Bhagavadgītā -2

  Símbolos usados na análise gramatical:
  √ – raíz verbal; ⊘ – indeclinável; m – género masculino; f – género feminino; n – género neutro; I/1 – primeira pessoa singular; II/1 – segunda pessoa singular (a numeração romana indica a pessoa, a numeração indo-arábica indica o número, que pode ser singular, dual ou plural; 1/1 – 1º caso singular; 1/2 – 1º caso dual; 1/3 – 1º caso plural; 2/1 – 2º caso singular (existem oito casos, vibhaktis, no total; 7/1 – sétimo caso singular; P – parasmaipadī; Ā – ātmanepadī; U – ubhayapadī; VA – voz ativa (kartari prayoga); VP – voz passiva.

  अथ प्रथमोऽध्यायः

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च –
  अथ⊘ – agora; é uma partícula gramatical usada no início das obras como um sinal de bênção.
  प्रथमः1/1m – primeiro; अध्यायः1/1m – capítulo.
  अनुवदः (tradução) – Agora, o primeiro capítulo.

  अर्जुनविषादयोगः

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च –
  अर्जुन-विषाद-योगः 1/1m (अध्यायः) – (Capítulo) cujo tópico é o sofrimento de Arjuna.
  (अर्जुनस्य विषादः एव योगः यस्य अध्यायस्य सः अर्जुनविषादयोगः); योगः – neste contexto a palavra yoga significa assunto ou tópico; विषादः – tristeza, sofrimento, depressão.

  अनुवादः (tradução) – O capítulo cujo assunto é o sofrimento de Arjuna.

  धृतराष्ट्र उवाच ।
  धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।
  मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १.१ ॥

  पदच्छेदो (सन्धिच्छेदः) विभक्तिपरिच्छेदः पदार्थो व्युत्पत्तिश्च –
  धृतराष्ट्रः 1/1m – Dhṛtarāṣṭra, o rei cego, pai de Duryodhana e irmão mais velho de Pāṇḍu; (धृतं राष्ट्रं येन सः धृतराष्ट्रः, aquele por quem o reino é sustentado é o Dhṛtarāṣṭra)
  उवाच III/1, 2P√वच् (वच, परिभाषणे), लिट् लकारः, VA (कर्तरि प्रयोगः) – ele disse;
  धर्मक्षेत्रे 7/1n – no lugar do dharma (धर्मस्य क्षेत्रम् इति धर्मक्षेत्रम्)
  कुरुक्षेत्रे 7/1n – em Kurukṣetra (कुरूणां क्षेत्रम् इति कुरुक्षेत्रम्, a terra dos Kurus é chamada de Kurukṣetra)
  समवेताः 1/3m – juntos, reunidos (सम् + अव + 2P√इण् + क्त )
  युयुत्सवः 1/3m – desejosos por combater (योद्धुम् इच्छुः इच्छति इति युयुत्सुः, ते युतुत्सवः)
  मामकाः 1/3m – os meus (filhos)
  पाण्डवाः 1/3m – os Pāṇḍavas (पाण्डोः प्रसिद्धस्य राज्ञः अपत्यं पुमान् इति पाण्दवः, ते, Pāṇḍavas são os filhos do famoso rei Pāṇḍu).
  च ⊘ – e; एव ⊘ – de facto, de verdade; किम् 2/1n – o quê?
  अकुर्वत III/3A, 8U√कृ (डुकृञ्, करणे), लङ् लकारः, VA (कर्तरि प्रयोगः) – (eles) fizeram
  सञ्जय – ó Sañjaya

  अन्वयः
  धृतराष्ट्रः उवाचः । (हे) सञ्जय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाः च एव किम् अकुर्वत ।

  अनुवादः
  V.1.1 – Dhṛtarāṣṭra disse: Ó Sañjaya, o que é que, de facto, fizeram os meus (filhos) e os Pāṇḍavas, (estando) desejosos por combater (e) reunidos em Kurukṣetra, o lugar (onde predomina) a justiça?

  Paulo Vieira